تبلیغات

رویای ما به سر اومده، حالم بده.
سر رفتن و چه خوب بلده، حالم بده.
حالم بده دلم واسه تو لک زده.
شمع بنفش هنوز روشنه حالم بده.
تلفنم زنگ نمی زنه حالم بده.
شعله سیاه، دلیله با تو بودنه.
عطر خوب تو تنها رفیق منه، حالم بده.

گلای سرخ بی صاحب، چه خوب، چه خوب.
همه در فکر یک بوسه، چه خوب، چه خوب.
همه بی سر همه بی لب،  چه بد، چه بد.
شب بندر شب شیون، چه بد، چه بد.
شب از گریه آبستن، چه بد، چه بد.
ترانه ها همه بی من، چه بد، چه بد.
حالم بده ، حالم بده ...